Menu

Handleplan for FAKS

Det er en fortløbende forpligtelse for medlemsskolerne - og for FAKS´ bestyrelse i særdeleshed - systematisk og kritisk at diskutere og evaluere arbejdet med at realisere visionen om den katolske skole.

 

For at rammesætte og understøtte arbejdet, har FAKS´ bestyrelse udarbejdet nedenstående handleplan. Handleplanen er dynamisk og vil årligt blive evalueret og revideret.

Område Mål Aktiviteter Kontaktperson*
Nationale møder og rejser/retræter for skoleledelserne Bevidstgøre og dygtiggøre ledelserne i forhold til det at være ledere på en katolsk skole.

Stikord: Fællesskab, refleksion, information/vidensdeling.

Endvidere skal møderne bruges til at diskutere, evaluere og planlægge FAKS´ virke.

Skoleledelsesmøde i Kolding, marts 2016


Dannelsesrejse i efteråret 2016

Bestyrelsen og Jesper Fich
Skolepolitik At styrke samarbejdet og dialogen med instanser og myndigheder med betydning for de katolske skoler for at opnå de bedst mulige betingelser for den enkelte skoles virksomhed. Kontakt til DP og andre skoleorganisationer, ministeriet/offentlige myndigheder, Biskoppen/ andre katolske instanser og CEEC. Dan Jensen og Jesper Fich
Nationale kurser

Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere i forhold til opgaverne på en katolsk skole.

Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke.

Kursus for nyansatte medarbejdere

Kursus for nyansatte i ledelser, efteråret 2016

Kursus for religionsfaget, februar 2016

Bestyrelsen og Jesper Fich
Regionale kurser

Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere / bestyrelsesmedlemmer i forhold til opgaverne på en katolsk skole.

Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke.

Kursus for bestyrelse, foråret 2016
 (øst/vest).

Simon Gjedde og Jesper Fich

Generalforsamling

Styrke det brede samarbejde og samhørigheden i FAKS.

Styrke muligheden for dialog, indflydelse og medbestemmelse i foreningen.

Evaluering af FAKS´ samlede virksomhed. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det kommende års arbejde.

Godkendelse af regnskab og budget. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen
Administration og regnskab Økonomistyring Sekretæropgaver: Referater, udsendelser, bookninger, vedligeholdelse af hjemmesiden. m.v. Økonomi/Regnskab administreres af kasseren i samarbejde med DP

Sekretæren og Kassereren

Task-force Rådgivning og praktisk hjælp til skoler med behov herfor. Ad hoc-opgaver Dan Jensen og Jesper Fich

* Bortset fra de konkrete opgaver for henholdsvis sekretær og kasserer, er det kontaktpersonernes opgave at videreformidle evt. henvendelser til bestyrelsen).

Bestyrelsens øvrige/ evt. kommende opgaver:
 
  • Udarbejdelse af materiale om ”Den katolske skole”
  • Oplæg til emner til skoleledelsesmøderne
  • Regionale møder/kurser for bestyrelsesmedlemmer