Menu

Handleplan for FAKS

Det er en fortløbende forpligtelse for medlemsskolerne - og for FAKS´ bestyrelse i særdeleshed - systematisk og kritisk at diskutere og evaluere arbejdet med at realisere visionen om den katolske skole. 

For at rammesætte og understøtte arbejdet, har FAKS´ bestyrelse udarbejdet nedenstående handleplan. Handleplanen er dynamisk og vil årligt blive evalueret og revideret.   


Område Mål Aktiviteter Kontaktperson*
Nationale møder og rejser/retræter for skoleledelserne

Bevidstgøre og dygtiggøre ledelserne i forhold til det at være ledere på en katolsk skole.

Aktuelle skolepolitiske temaer.

Endvidere skal møderne bruges til at diskutere, evaluere og planlægge FAKS´ virke.

Der tilstræbes et skolebesøg, hvor værten vælger en vinkel på skoledrift til fremlæggelse.

Der kan indgå et historisk/kulturelt indslag i møderne. 

Skoleledelsesmøde i Faaborg 2018;

Tema: Evaluering af værdier.

Ledelsesmøde i Svendborg 2019;

Tema: Dannelsesrejsen efteråret 2019

Retræte, efteråret 2018.

Irene

 

Irene

 

 

 

 

Thorsten og Jesper

Skolepolitik At styrke samarbejdet og dialogen med instanser og myndigheder med betydning for de katolske skoler for at opnå de bedst mulige betingelser for den enkelte skoles virksomhed.
Kontakt til biskopen og andre katolske instanser
Synliggørelse af de katolske skolers opgave og virke.

Kontakt til DP, ministeriet/offentlige myndigheder, Biskoppen/ andre katolske instanser og CEEC.


Opsøgende virksomhed i forhold til offentligheden, herunder deltagelse på folkemødet.

Dan Jensen og Jesper Fich
Nationale kurser

Bevidstgøre og dygtiggøre medarbejdere i forhold til opgaverne på en katolsk skole.


Stikord: Kompetenceudvikling og fællesskabet om den katolsk skoles virke.

 

Bestyrelsen og Jesper Fich
Kursus for nyansatte (lærere og pædagoger) At præsentere den katolske skoles selvforståelse og opgave.
At lægge op til refleksion, diskussion og perspektivering hvad angår forskelle/ligheder imellem henholdsvis Folkeskolens - og Den Katolske Skoles menneskesyn og dannelsesideal.

At præsentere FAKS for de nyansatte.

At skabe gode rammer for netværk/sparring/vidensdeling imellem de nyansatte.

Nyt kursussted, foråret 2019.

Bestyrelsen og Jesper Fich
Kursus for religionsfaget At understøtte udviklingen af det religionsfaglige miljø på de katolske skoler gennem relevante kurser/foredrag af høj kvalitet – med både fagfagligt og didaktisk fokus.
At understøtte den gode refleksion og dialog i forhold til religionsfagets betydning og udvikling på de katolske skoler.

At fastholde og videreudvikle netværket imellem religionslærerne på de katolske skoler.


Magleås, efteråret 2018.

Søren Vilstrup og Jesper Fich
Vedtægter Evaluering af foreningens vedtægter Sondering og drøftelser af status for vedtægter
Udarbejdelse og drøftelse af mulige vedtægtsændringer.
Bestyrelsen
Generalforsamling

Styrke det brede samarbejde og samhørigheden i FAKS.

Styrke muligheden for dialog, indflydelse og medbestemmelse i foreningen.

Godkendelse af regnskab og budget. Valg af bestyrelse.

Evaluering af FAKS´ samlede virksomhed. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det kommende års arbejde.


Stillingtagen til eventuelle nye vedtægtsforslag.

Bestyrelsen
Administration og regnskab

Økonomistyring

Økonomi/Regnskab administreres af kasseren i samarbejde med DP

Sekretæropgaver:
Referater af bestyrelsesmøder.
Ansvarlig for oprettelse og bookinger af arrangementer via NemTilmeld.
Udsendelser af info til alle medlemsskoler.

Sekretæren og Kassereren

Task-force Rådgivning og praktisk hjælp til skoler med behov herfor. Konsulentbistand og rådgivning efter ønske fra den enkelte skole. Dan Jensen og Jesper Fich
Dogmatikbog At skrive en dogmatikbog for unge (13-18 år) som belyser og forklarer de væsentligste emner/dogmer fra den kristne dogmatik: Gudsbegreb, tro/videnskab, skabelse, inkarnation, frelse, helliggørelse, det onde mv. Afsættet er eksistentielt, og bogen igennem skal fokus på forbindelsen imellem dogmerne og de almenmenneskelige erfaringer være bærende. Med andre ord skal bogen gerne forsøge at svare på det gode spørgsmål, som mange unge stiller: ”Hvad kommer troen egentlig mig og mit liv ved?” Skal også kunne bruges på skolerne internt med medarbejderne som oplæg til drøftelse af den kristne tro. Peter Franklin

 

Bestyrelsens øvrige/ evt. kommende opgaver:
 
  • Udarbejdelse af materiale om ”Den katolske skole”
  • Oplæg til emner til skoleledelsesmøderne
  • Regionale møder/kurser for bestyrelsesmedlemmer